فهرست

خبر

رازوجرگلان کتابخانه عمومی شیخ عبدالله رازی

نشانی: راز- روبروی مزار شهدا
تلفن:05832624611

کدپستی: 9456154574
زیربنا: 250
سال تاسیس: 1376کتابخانه عمومی شهید مراد باتجربه

نشانی: شهرستان رازوجرگلان-غلامان
تلفن:05832543422

کدپستی: 9439119515
زیربنا: 120
سال تاسیس: 1397


کتابخانه عمومی  قلم چی

نشانی: شهرستان رازوجرگلان-روستای تازه قلعه
تلفن:05832583221

کدپستی: 9439131145
زیربنا: 120
سال تاسیس: 1398


کتابخانه عمومی  سعدی