فهرست

خبر

درباره ما
استان خراسان‌شمالی در يك نگاه
جمعيت استان 863092
تعداد شهرستان 8
تعداد بخش 19
تعداد شهر 24
فرمانداري ويژه (تعداد) 0
تعداد روستا زير 1500 نفر: 798 با لاي 1500 نفر: 43
 
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زيربنا منابع
سرانه (به ازاي هر...) (25000 نفر)
جمعيت ÷ (تعداد ×25000)
(100نفر)
جمعيت ÷ (تعداد×100)
(100نفر)
جمعيت÷ (متراژ ×100)
(100نفر)
جمعيت ÷ (تعداد×100)
2.143 5.403 2.900 106.077
تعداد / متراژ 74 46637 25027 915542
كتابخانه هاي عمومي نهادي سيّار مشاركتي مستقل جمع كل
شهـري 30 10 40
روستايي 29 1 1 31
پروژه هاي در حال احداث تعداد پروژه ها متراژ كل درصد پيشرفت اعتبار مورد نياز
(به ميليون ريال)
تا 30% تا 60% تا 90%
در كل استان  17 9390 6 3 8 149600
نيروي انساني   (كل استان) رسمي نهاد پيماني قرارداد کارمعین شهری و روستايي انجمني مأمور به نهاد جمع كل
مجموع نفرات 47 36 18 35 136
زن 24 18 18 30 90
مرد 23 18 5 46
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
كتابدار
( كتابداران و مسئولين كتابخانهها)
ديپلم كارداني كارشناسي ارشد دكتري جمع كل
 تعداد زن 1 50 35 86
تعداد مرد 1 10 11 22
 
ستادي  اداره كل
(كل روسا و كارشناسان ستاد)
ستادي شهرستانها
(روساي ادارات و كارشناسان)
نيروي خدماتي استان جمع كل
 تعداد زن 2 2 1 5
تعداد مرد 14 7 4 25