فهرست

خبر

ارتباط با ادارات ستادی
داخلی نام خانوادگی  اداره کل (058-32227707) ردیف
101 مصیب قدوسی مسئول دفتر و روابط عمومی 1
102 محسن امیری رئیس اداره شهرستان بجنورد 2
103 زهرا مجردی کارشناس روابط عمومی 3
104 زینب حاج محمد خانی کارشناس بودجه 4
105 مجتبی رمضان زاده کارشناس عمران 5
106 بابک بشردوست مسئول کارپردازی 6
107 حسین قویدل  رئیس اداره اداری مالی 7
108 مجتبی شاهرخ کارشناس فن آوری 8
109 رضا ایزانلو کارشناس فرهنگی 9
110 راضیه صفرزاده کارشناس مسئول مشارکت ها 10
111 حسن پاکزاد  رئیس اداره امور کتابخانه ها 11
112 محمد شادمهری دبیرخانه و کارشناس مسئول اداری 12
113 سید رسول شاکری مسئول حراست 13
114 مهدی آریان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 14
115 مهدی جنتی کارشناس منابع 14
116 حسین فیروزه کارشناس آمار 15
تلفن  نام و نام خاوادگی شهرستان ردیف
36232500 احسان روشن رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شیروان 1
36422155 مریم مومن زاده رئیس اداره کتابخانه هایعمومی شهرستان فاروج 2
37236775 قاسم ابراهیمی زمانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسفراین 3
32922755 ابراهیم شادکام رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان  مانه و سملقان 4
32502141 مریم خواجه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گرمه 5
32273770 محمد عباسزاده رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جاجرم 6
32624611 آزاده پارسا رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رازو جرگلان 7
32228763 محسن امیری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجنورد 8